Om Familie- og Ungekontakten

Vi er en organiseret enhed, hvor Silkeborg kommunes ambulante indsatser i Familie- Børnehandicap er blevet samlet. Tidligere hed vi UngeCentret, Familiecenter samt Råd & Vejledning. Nu hedder vi Familie- og Ungekontakten. 
I Familie- og Ungekontakten er vi ca. 65 ansatte fordelt i 6 teams, med en bred viden og erfaring på familie-, børne- og ungeområdet. Vi har til huse på Aldersrovej 1-3 i Silkeborg. 
Vores vigtigste opgave er at støtte en forandring og udvikling i familier, med henblik på at fremme trivsel og udvikling. Vi har den holdning, at familierne er eksperter i deres eget liv, og vores opgave er at yde hjælp til selvhjælp så vi sikrer, at familien bliver i stand til at tage vare på en positiv udvikling. 
Når vi er i kontakt med en familie, er det vores mål at inddrage og aktivere de ressourcer, der er i barnets / den unges og familiens netværk. Vi vægter samarbejdet med det professionelle netværk højt og har øje for at inddrage ressourcer blandt frivillige organisationer. 
Vi udvikler hele tiden vores tilbud og indsatser, så de passer til de behov familierne har og de ydelser Familierådgivningen, bestiller hos os. 

Vores organisation

Byrådet er Silkeborg Kommunes øverste myndighed, hvor alle folkevalgte politikere fra de forskellige partier er repræsenteret. Byrådet har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for kommunens drift og udvikling.
Silkeborg Kommune er delt op i flere afdelinger, der arbejder med alt lige fra daginstitutioner, skoler, plejecentre, sundhed, handicap og psykiatri over økonomi, teknik og miljø til beskæftigelse og fritid. Tilsammen løser afdelingerne alle de kommunale opgaver, som silkeborgenserne har brug for, og som får byen til at fungere.
Familie- og Ungekontakten er organiseret under Børne- Familieafdelingen med en direktør, en Børne- og Familiechef, og med Lone Baggersgaard Pedersen som vores sektionsleder.

Visitation

Familie- og Ungekontakten er ikke et sted hvor man som borger kan møde op uden forudgående aftale. For at få den fornødne hjælp, skal man være visiteret af myndighed.
Målet med en visitation til Familie- og Ungekontakten, er at arbejde med de specifikke udfordringer som den enkelte har. I den sammenhæng, har familierådgiveren og den unge / familien udarbejdet en handleplan som vi i Familie- og Ungekontakten arbejder ud fra.
De paragraffer man kan blive visiteret ud fra, er de som kan ses ved at klikke her (link).

at børn, unge og familier i størst mulig grad bliver livsduelige og indgår i meningsfulde fællesskaber.
at borgeren har en oplevelse af en professionel, sammenhængende indsats.
at vi reagerer hurtigt, når vi får kendskab til, at børn og unge har brug for støtte og vi iværksætter relevant hjælp.
at være i løbende dialog med familien om, hvordan vi bedst muligt understøtter en positiv udvikling.

Samarbejde og inddragelse

I Familie- og Ungekontakten tror vi på, at der i det nære netværk ofte findes ressourcer, der kan inddrages og blive en støtte for familien. Når det findes relevant og forudsat at familien også synes om ideen, vil vi samarbejde med familiens netværk.
Vi har også positive erfaringer med at samarbejde med flere frivillige organisationer - et sådant samarbejde kan rumme gode muligheder for at supplere støtten fra Familie- og Ungekontakten. Familien skal give samtykke til at inddrage frivillige organisationer i samarbejdet.
Vi er samtidig meget opmærksomme på, at frivilligindsatsen ikke på nogen måde skal erstatte vores ansvar og forpligtigelser som offentlig myndighed og opgaveløser.

Rådgivning

Fælles for vores tilbud om rådgivning, er at de begge er anonyme og gratis.
Det ene rådgivningstilbud (den åbne rådgivning) er et tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune der har brug for at drøfte problemer og bekymringer med en familiekonsulent fra Familie- og Ungekontakten.
Det andet rådgivningstilbud (rusrådgivning) er et tilbud for unge og deres pårørende, hvor den unge under 18 år har problemer med alkohol eller andre euforiserende stoffer.
Den åbne rådgivning (link)
Rusmiddelrådgivning (link)

Kontakt os

Her ser du den samlede personaleoversigt over de ansatte i Familie- og Ungekontakten