Indsatser

Her kan du læse om de indsatser vi har i FUK Familie- og Ungekontakten

§ 11

Målgruppe:

Den åbne rådgivning er et anonymt og gratis tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune, der har brug for at drøfte problemer eller bekymringer med en familiekonsulent fra Familie- og Ungekontakten.

Vi tilbyder 1 - 2 samtaler personligt eller pr. telefon. Er der brug for yderligere, hjælper vi dig videre til Familierådgivningen. Du behøver ikke en henvisning for at tale med os, og vi gør opmærksom på, at der ikke bliver registreret nogle oplysninger om dig eller det vi taler om.

Du bestiller tid til rådgivning på telefon 89 70 51 10 på alle hverdage eller på mail: aaar@silkeborg.dk   
Samtalerne foregår på torsdage i tidsrummet kl. 15-17.

 

Indhold: 

Familiens udfordringer kan handle om samspilsformer i familien eller om psykiske såvel som sociale forhold.  Indsatsen består af samtale og der lægges vægt på gennem dialog at bringe familien videre i deres forståelse af egen situation og mulighed for udvikling.  

Lokalitet:

Samtaler afholdes i FUK's lokaler 

 

Personale:

Familie og Unge konsulent

 

Visitation:

Ingen

 

Ramme:

I udgangspunktet 1-2 samtaler

 

Lovgrundlag:

SL §11.2

Målgruppe:

Rusrådgivningen er et anonymt og gratis tilbud for unge og deres pårørende, hvor den unge under 18 år har problemer med alkohol eller andre euforiserende stoffer.

Du behøver ikke en henvisning for at tale med os, og vi gør opmærksom på, at der ikke bliver registreret nogle oplysninger om dig eller det vi taler om. Er der brug for behandling efter vi har talt med dig i rådgivningen, er det også noget vi tilbyder. Der skal således ligge en henvisning fra Familierådgivningen, hvis der er behov for yderligere.

 

Formål: 

At de unge kommer ud af deres misbrug, samt forebygge recidiv. At skabe optimale betingelser for den unges udvikling og trivsel.

 

Indhold:

De unge tilbydes først tre afklarende samtaler, som skal afdække det efterfølgende behov for behandlingsindsats. De unge placeres derefter i en af nedenstående tre kategorier: 

 1. Eksperimenterende misbrug 
 2. Overforbrug af / truende misbrug 
 3. Misbrug / afhængighed.

Behandlingen er ambulant og der vil typisk være to til tre terapeutiske samtaler om ugen. Den overordnede behandlingsmetode er kognitiv terapi suppleret med løsnings¬fokuserede samtaler, assertionstræning, livshistorier, aktiviteter og motiverende samtaler.

 

Lokalitet:

Samtaler afholdes i FUK’s lokaler

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Du kan komme i kontakt med os på telefon 40 231 231 på alle hverdage eller på mail: FUK-Rus@silkeborg.dk

 

Ramme:

Op til 3 samtaler.

 

Lovgrundlag:

SL §11.2

Målgruppe:

Et tilbud til familier hvor det vurderes at en kortvarig indsats er tilstrækkelig til at fastholde eller genoprette den positive udvikling og trivsel i familien.

 

Formål:

At skabe optimale betingelser for barnets / den unges udvikling og trivsel. Der arbejdes på at styrke forældres muligheder for at se, forstå og imødekomme barnets behov. Familien støttes i at udvikle hensigtsmæssige mønstre og vaner, og derved påvirke til positive samspilsformer og bæredygtig familiemæssig relation.

 

Indhold: 

I samarbejde med familien tages der afsæt i det formål som er defineret i den konkrete henvisning. 

Forældrene og nærmiljøet inddrages og der fokuseres på de ressourcer som er tilstede i både familien og netværket.  Indsatsen kan bestå af samtaler, aktiviteter og familieøvelser. Der lægges vægt på gennem dialog at bringe familien videre i deres forståelse af egen situation og mulighed for udvikling.  

Den tilknyttede medarbejder tilbyder en vifte af metoder som alle har udgangspunkt i at afdække familiens ressourcer med en anerkendende tilgang. Der kan være brug for individuelle samtaler såvel som samtaler med den samlede familie.  Vi arbejder f.eks. med familieroller, samspil og konflikthåndtering.

 

Lokalitet:

Samtaler afholdes i FUK’s lokaler 

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

I udgangspunktet 6 samtaler indenfor max. 6 mdr.

 

Tilbagerapportering:

Ved afslutning leveres der en kort rapport jf. skabelon til familierådgiver

 

Lovgrundlag:

SL §11.3

Målgruppe:

Børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier som er motiveret for at samtale og hvor det vurderes at en kortvarig indsats er tilstrækkelig til at fastholde eller genoprette den positive udvikling og trivsel i familien.

 

Formål:

At skabe så optimale betingelser for barnets/den unges udvikling og trivsel som muligt. Der arbejdes på at styrke forældres muligheder for at se, forstå og imødekomme barnets behov. Familien støttes i at  udvikle hensigtsmæssige mønstre og vaner og derved påvirke til positive samspilsformer og bæredygtig familiemæssig relation.

 

Indhold: 
I samarbejde med familien tages der afsæt i det formål som er defineret i den konkrete henvisning. 

Forældrene og nærmiljøet inddrages og der fokuseres på de ressourcer som er tilstede i både familien og netværket.  Indsatsen kan bestå af samtaler, aktiviteter og familieøvelser. Der lægges vægt på gennem dialog at bringe familien videre i deres forståelse af egen situation og mulighed for udvikling.  

Den tilknyttede medarbejder tilbyder en vifte af metoder som alle har udgangspunkt i at afdække familiens ressourcer med en anerkendende tilgang. Der kan være brug for individuelle samtaler såvel som samtaler med den samlede familie.  Vi arbejder f.eks. med familieroller, samspil og konflikthåndtering.

 

Lokalitet:

Samtaler afholdes i FUK’s lokaler 

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

I udgangspunktet 6 samtaler indenfor max. 6 mdr..

 

Tilbagerapportering:

Ved afslutning leveres der en kort rapport jf. skabelon til familierådgiver

 

Lovgrundlag:

SL §11.7

Tekst er på vej

Gruppeforløb

Tekst er på vej

 

Målgruppe:

Børnegruppen er et tilbud til børn og unge, der i kortere eller længere perioder af deres liv, har levet sammen med en forælder eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 10-17 år. Der er max. 8 børn i hver gruppe.

 

Formål: 

At bedre barnets trivsel og forebygge, at barnet får behov for mere indgribende foranstaltninger.

 

Indhold:

Børnene tilbydes et frirum, hvor der er mulighed for:

 • At møde ligestillede
 • At få tilført en øget viden om sindslidelser
 • At få hjælp til at imødegå og begå sig i en svær og uforudsigelige hverdag
 • At få hjælp til at bede om støtte fra omgivelser, når de har behov for det 

Det bærende princip i børnegruppen er ”børn hjælper børn”, hvor hvert enkelt barn bliver givet mulighed for at tale om deres dagligdag og få hjælp til at handle i en ofte uforudsigelig hverdag. 

Tilbuddet er udviklet på baggrund af Ken Heaps principper om socialt gruppearbejde.

 

Lokalitet:

Forløbet afholdes i FUK’s lokaler 

 

Personale:

Familie og Unge konsulent

 

Visitation:

Tlf. 89 70 62 75 eller 30 68 29 14 - Tilbuddet er gratis.

 

Ramme:

Et gruppeforløb er på 10 møder af 2½ time. 

 

Lovgrundlag:

SL §11.2

Målgruppe:

Forløbet er henvendt til unge mellem 10 og 17 år, som har svært ved at håndtere følelser, som oplever vrede, angst, tristhed eller har udfordringer ved at indgå i sociale sammenhænge.

 

Formål: 

At hjælpe børn og unge med etablering af strategier til at håndtere og regulere følelser samt understøtte optimale betingelser for den unges udvikling og trivsel. 

 

Indhold:

10 lektioner i social færdighedstræning.

Her arbejder vi med udvalgte sociale færdigheder, som er aktuelle for gruppen. Vi arbejder med de sociale færdigheder gennem rollespil, hvor vi øver situationer fra hverdagen.

10 lektioner i følelseshåndtering

Vi skal arbejde med de situationer, der sårer dig eller gør dig vred, samt de følelser der opstår. Det er helt naturligt at have disse følelser, men det kan være vanskelige følelser at håndtere. Derfor arbejder vi med, hvordan vi hver især kan håndtere og tage ansvar for vores egne følelser, så vi kan erstatte vores umiddelbare og til tider uhensigtsmæssige reaktioner med nogle mere konstruktive måder at handle på.

10 lektioner i moralsk omtanke

Her vil vi arbejde med dilemmaer, som du kan møde i din hverdag. Hvad vil du fx gøre, hvis du bliver udsat for gruppe pres? Hvis din ven begår tyveri? Hvordan håndterer du en forhandling med fx familien, lærer eller vennerne? Der er ikke rigtige eller forkerte svar i lektionerne, men vi taler om dilemmaerne og finder frem til hver deltagers mening.

Alle lektionerne giver plads til at arbejde med egne følelser. Du får indblik i de grundfølelser, der er med til at definere, hvorfor vi og andre handler, som vi og de gør. Lektionerne handler også om modet til at turde stå ved sig selv, og samtidig om at have respekt for hinandens forskelligheder. Forløbet vil derfor gøre dig mere bevidst om de sociale færdselsregler, der er så vigtige for at kunne fungere godt sammen med andre mennesker. 

 

Lokalitet:

Undervisning foregår på Aldersrovej 1-3

 

Personale:

Familie og Unge konsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Forløbet varer 10 uger - der er 3 lektioner af en times varighed pr. uge

Foregår mandag, onsdag og torsdag fra 8.15-9.15.

Forældre afleverer og henter egne børn.

 

Tilbagerapportering:

Ved afslutning leveres der en kort rapport jf. skabelon til rådgiver

 

Lovgrundlag:

SL § 11.7

Tekst er på vej

 

Tekst er på vej

 

Tekst er på vej

 

Målgruppe:

Forløbet henvender sig til familier, der er skilt eller som står midt i skilsmisse og som har et højt konfliktniveau. Mange børn bliver klemt, når forældrene går fra hinanden. I 30 % af skilsmisserne opleves der vedvarende konflikt og i ca. 15 % af disse skønnes det, at børnene mistrives under der høje konfliktniveau. 

 

Formål: 

No Kids in the Middle er et gruppeprogram, der er udviklet i Holland. Nøgleprincipperne i programmet fokuserer blandt andet på at holde fokus på barnet, stoppe juridiske processer, at inddrage familiens netværk og at arbejde kreativt med familiens konfliktfyldte situation. 

 

Indhold:

Der vil de fleste gange være tavlebaseret undervisning af terapeuterne, der bl.a. handler om at blive på sin egen banehalvdel. Der vil ligeledes være øvelser, hvor barnets perspektiv bliver tydeliggjort.

Der vil være erfaringsudveksling og samtale om udvikling i samarbejdet forældrene imellem. 

Der vil være fokus på ”den gode tid”, som forældrene har haft. Eksempelvis, hvordan de mødte hinanden og hvad de forelskede sig i. Ligeledes bliver der arbejdet med, hvad man som værdsætter hos den anden forældre i rollen som mor eller far. Forældrene skal hver især skrive et brev til deres barn/børn, hvor de fortæller om, hvorfor de ikke længere er sammen som familie.

 

Ift. børnegruppen:

Der veksles mellem fælles ”undervisning” og leg. Der snakkes om, hvad det vil sige, at være et barn i midten af mors og fars konflikter. Ligeledes om, hvordan det er, at være barn i netop deres skilsmissefamilie. Der erfaringsudveksles og vises film om emnet. Alle børn skal fremstille et kreativt produkt (en sang, et digt, et billede…), som de skal vise for forældrene til en fælles session.

 

Lokalitet:

Undervisning foregår på Aldersrovej 1-3

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Programmet er et gruppeforløb, der strækker sig over 8 sessioner. Der undervises i to timer, en hverdag (ugedag er endnu ikke fastsat) med 14 dages mellemrum.

Det forventes at ligge i tidsrummet 15-17. Der vil være plads til 6-8 par med deres fælles børn på hvert hold.

 

Tilbagerapportering:

Ved afslutning leveres der en kort rapport jf. skabelon til familierådgiver

 

Lovgrundlag:

SL §11.3 /52.3.3

 

Inden opstart vil der være to screenings-interviews til hver familie. Et hvor begge forældre deltager og taler med hver sin terapeut og et, hvor børnene er med.

Der vil afholdes en netværksaften, hvor der fortælles om tilbuddet og hvor netværket vil blive bedt om support og opbakning til familiens proces.

Målgruppe:

De Utrolige År er et evidensbaseret program for børn i alderen 3-6 år, som giver forældre og børn grundlæggende kompetencer i at praktisere nye måder at være sammen på. Et af de grundlæggende principper i De Utrolige År er at fokusere på det positive i samværet med barnet.

Tilbuddet gives i et samarbejde mellem sundhedsplejen, dagtilbud og Familie- og Ungekontakten.

 

Lokalitet: 

Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg - evt. lokalt forankret tilbud.

 

Personale:

DUÅ gruppeledere.

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver på fokusmøder.

 

Ramme:

Gruppebaseret 12 ugers forløb

 

Tilbagerapportering:

Ved afslutning leveres der en kort status jf. skabelon til familierådgiver

 

Lovgrundlag:

SL §11

Tekst er på vej

 

Målgruppe:

Kommende mødre, og mødre med spædbørn, som har eller har haft udfordringer i livet og som kan have gavn af et trygt fællesskab. Tilbuddet gives i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familie- og Ungekontakten.

 

Formål: 

At give mødrene mulighed for at tale med andre i samme situation samt øge mødrenes viden om børns behov og udvikling.

 

Indhold:

Mødrene tilbydes: 

 • Samvær og aktiviteter med andre unge mødre en gang om ugen bl.a. babysvømning, juletræsfest og sommerudflugt 
 • Mulighed for rådgivning og vejledning vedrørende børns udvikling 
 • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre unge mødre 
 • Mulighed for at dele glæder og sorger med ligestillede 
 • Mulighed for at få nyt netværk 
 • Mulighed for dialog med jobkonsulent, UU vejleder

 

Lokalitet:

Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg. 

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulenter samt sundhedsplejersker.

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Et gruppeforløb strækker sig over 1 år eller indtil barnet er i pasning. Gruppen mødes hver uge i 2 timer.

 

Lovgrundlag:

SL § 11.3 / § 11.7 / § 52.3.3

§ 41 Gruppeforløb

Målgruppe:

Til dig som har en søster eller bror med et fysisk eller psykisk handicap

 • Oplever du, at du er alene om at have en søskende med handicap
 • Oplever du, at du skal tage ekstra hensyn til din søskende
 • Savner du tid sammen med mor og far
 • Kender du til skyldfølelsen, tristheden, vreden, sorgen, ensomheden
 • Ved du aldrig helt, hvilken stemning du kommer hjem til

 

Formål:   

At du gennem fortællinger og kreative øvelser sammen med jævnaldrende blive klogere på de dilemmaer, der opstår ved at være søskende til at barn med handicap. Samt at du og dine forældre får mulighed for at snakke om betydningsfulde oplevelser og tanker.

 

Indhold:

Vi mødes 10 gange, hvoraf dine forældre er med 3 gange. Vi lytter til genkendelige fortællinger fra hinanden. Vi udvider horisonten i forhold til hvad det kan betyde at have et handicap.

Vi laver kreative aktiviteter og øvelser, samt sjove lege. Vi øver os i at sætte ord på, noget der er rigtigt svært

Vi hygger os med eftermiddagsmad.

 

Lokalitet:

Forløbet afholdes i FUK’s lokaler på Aldersrovej 1-3

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Opstart januar for børn under 12 år + Opstart september for unge over 12 år

Forældre er med første gang, midtvejs og til afslutning af forløbet. Forløbet vil foregå på hverdage i tidsrummet 14-16.

 

Lovgrundlag:

SL §41

§ 52 Forløb

Målgruppe:

Børnefamilier, som har behov for støtte af mere praktisk karakter, og hvor der er bekymring for børnenes udvikling. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel.

 

Formål: 

At styrke barnets udvikling og trivsel, at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov og at bevare familien samlet.

 

Indhold:

Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden som er nærmere defineret i en handleplan udarbejdet i dialog med Familierådgivningen. 

Ved indsatsens start laves der, sammen med familien, aftaler om forløbets indhold.

Støtten retter sig mod forældrenes samspil med barnet. Støtten kan også bestå i at hjælpe familien med at skabe overblik og struktur i hverdagen. Særligt har vi fokus på at understøtte en stabil tilknytning til skole og dagtilbud.  Ofte er der behov for, at Familie¬ - og Ungekonsulenten agerer rollemodel, og viser hvordan forskellige situationer kan håndteres. 

Andre forældre har behov for, at de støttes i at udføre deres forældreopgaver. Det kan også dreje sig om støtte til at børnene kommer i fritidsaktiviteter, lægebesøg, træning i at tage på ture for at bryde en evt. isolation m.v. Der kan være behov for at ledsage forældrene til møder vedr. børnene. Offentlige og private netværk inddrages.  

 

Lokalitet:

Forløbet vil overvejende foregå i familiens hjem alternativt i FUK’s lokaler Aldersrovej 1-3

 

Personale:

Familie- og Unge konsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Opfølgning efter 3 mdr. - herefter hver 6. mdr. (eller efter aftale) 

 

Tilbagerapportering:

Efter 3 mdr. leveres status jf. skabelon (herefter hver 6. mdr)

 

Lovgrundlag:

SL §52.3.2

Målgruppe:

Børnefamilier, som har behov for en indsats der kan understøtte at barnet eller den unge kommer i bedre trivsel. Derudover kommende eller nybagte forældre som opleves i en udsat position i forhold til at varetage forældrerollen. Indsatsen retter sig således mod gravide, nybagte forældre og forældre i øvrigt.

Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold.

 

Formål: 

At styrke barnets eller den unges udvikling og trivsel samt at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets eller den unges behov. Der arbejdes på at styrke forældrenes kompetencer ift. de udfordringer familien oplever. Familien støttes i at kunne tilgodese barnets eller den unges behov, udvikle hensigtsmæssige mønstre og vaner og derved påvirke til positive samspilsformer og bæredygtige familiemæssige relationer. 

I forhold til spædbarnsindsats er formålet at understøtte det kommende eller nye forældreskab og derved styrke barnets udvikling og trivsel. Indsatsen har særligt fokus på at støtte forældrene i at se, forstå og imødekomme barnets behov.

 

Indhold:

Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden som er nærmere defineret i en handleplan udarbejdet i dialog med Familierådgivningen.

Udfordringerne kan f.eks. dreje sig om: 

 • Opdragelsesformer
 • Hvem bestemmer hvad
 • Konflikter mellem forældrene indbyrdes eller i forhold til børnene
 • Forstå hinandens behov
 • Hvordan taler man sammen -
 • Sengetider
 • Samarbejde med børnenes institutioner
 • Problemstillinger i forbindelse med skilsmisse og samvær m.v.

I spædbørnsforløb, er der fokus på at understøtte den tidlige tilknytning, samspil mellem barn og de primære omsorgspersoner samt tilføre viden om barnets forskellige udviklingstrin med henblik på at forældre relevant kan afstemme sig i forhold til barnet.

 

Lokalitet:

Forløbet afholdes i FUK’s lokaler eller familiens hjem

 

Personale:

Familie- og Unge konsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Udgangspunktet er op til 9 mdr.

 

Tilbagerapportering:

Efter 3 mdr. leveres status jf. skabelon (herefter hver 6. mdr.)

 

Lovgrundlag:

SL §52.3.3

 

Særligt for spædbørnsindsatsen:

Opfølgningsmøde efter 14 dage hvis barnet er født - ellers efter en måned.

På spædbørnsområdet har vi endvidere Minding the Baby og Tryg mødregruppe - se særskilte afsnit.

Målgruppe:

Børn og unge (13-17 år), som grundet sociale vanskeligheder har behov for vejledning og rådgivning om f.eks. arbejde, uddannelse, fritid m.v., som ligger ud over det, deres forældre vurderer at kunne give dem. 

 

Formål:

At understøtte barnet eller den unge i at bevare eller etablere tilknytning til skole, fritidsliv og meningsfulde fællesskaber. Der er fokus på at tilegne sig færdigheder i forhold til at mestre et selvstændigt liv. Samtidig støttes den unge i at bevare sin tilknytning til familien eller andet netværk. 

 

Indhold:

Vi arbejder med udgangspunkt i handleplansmålene på at de unge, i et samarbejde, udvikler personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der gør dem i stand til på en konstruktiv måde at håndtere de udfordringer, som de møder alene og i de fællesskaber, de indgår i.

Vi benytter i nogen opgaver en praktisk tilgang gennem f.eks. spil, naturoplevelser, fælles arrangementer eller sport, mens vi i andre bruger samtale eller undervisning. 

 

Lokalitet:

Forløbet afvikles i den unges nærmiljø eller i FUK’s lokaler Aldersrovej 1-3

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Udgangspunktet er op til 9 mdr.

 

Tilbagerapportering:

Efter 3 mdr. leveres status jf. skabelon (herefter hver 6. mdr)

 

Lovgrundlag:

SL § 52.3.6

Tekst er på vej

 

I forbindelse med, at Familierådgivningen udarbejder en børnefaglig undersøgelse, kan et pædagogisk-psykologisk undersøgelsesforløb indgå som supplement til den samlede undersøgelse. Undersøgelsen tager afsæt i samspillet mellem børn og deres omsorgsperson(er)

Der er særligt fokus på forældrenes mentaliseringsevne (Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd med fokus på tanker, følelser og hensigter - og hvordan disse påvirker din adfærd)

Undersøgelsen kan afdække barnets og forældrenes tænkning, følelsesmæssige ressourcer og udfordringer og munder ud i en vurdering af forældrenes mentaliserings- og omsorgsevne i relation til barnets udfordringer og behov. Derudover udarbejdes en beskrivelse af forældrenes udviklingsmuligheder.

I undersøgelsesforløbet kan forskellige samspilsaktiviteter indgå, observation, video, interview, forskellige psykologiske test mv. Undersøgelsesforløbet tilrettelægges på baggrund af det enkelte barns behov. På baggrund af dette, udarbejdes vurdering og konklusion. 

Det er herefter op til Familierådgivningen at beslutte hvad, der efterfølgende bliver sat iværk. Dette sker i dialog med forældrene.

 

Lokalitet:

Forløbet afholdes typisk i familiens hjem og i FUK’s lokaler 

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent samt sektionspsykolog.

 

Visitation:

Undersøgelsen bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Undersøgelsesforløb tilrettelægges individuelt, men tager typisk 3 måneder. 

Tilbagerapportering: Der udarbejdes en statusattest med samlet vurdering og konklusion med beskrivelse af forandringsmuligheder hos forældrene.

 

Lovgrundlag:

SL § 50

§ 71

Målgruppe:

Støtten er til forældre, der har deres barn anbragt uden for hjemmet og er primært rettet mod de forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. 

 

Formål:

At støtte forældrene og barnet, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet, så det bliver en positiv oplevelse for både forældre og barn. Af handleplanen fremgår formålet med støtten, hyppighed, varighed, deltagere samt samværssted. 

 

Indhold: 

Støttet samvær er både til forældre og barnet / den unge. 

Støtten kan tilrettelægges, så den foregår umiddelbart før, under og efter samværet. 

 

Lokalitet:

Efter aftale

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Er oplyst i handleplan

 

Tilbagerapportering:

Det er en frivillig ordning, og der skal ikke laves samværsbeskrivelser. Forældrene kan til enhver tid sige nej tak til støtten. Der kan ved afslutningen laves en kort sammenfatning af forløbet. 

 

Lovgrundlag:

SL § 71.2

Målgruppe:

Anbragte børn og unge, som skal have samvær med en eller begge deres forældre. Det overvågede samvær etableres med hensyn til barnet eller den unge.  Beslutning om overvåget samvær er truffet af kommunens Børn og Unge udvalg.

 

Formål:

At støtte forældrene og barnet, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet, så det bliver en positiv oplevelse for både forældre og barn. Af handleplanen fremgår formålet med støtten, hyppighed, varighed, deltagere samt samværssted.  

 

Indhold: 

Familie - og Ungekonsulenten deltager som observatør og griber ind, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet eller den unge. Konsulenten kan om nødvendigt afbryde samværet, hvis det er påkrævet af hensynet til barnet eller den unge. Konsulenten er tilstede under hele samværet.

Der skal være klarhed om konsulentens kontrol¬funktion og det er vigtigt, at familierådgiveren har informeret forældrene om konsulentens rolle. Der skal efter hvert samvær udfyldes et tilbagerapporte¬ringsskema, som sendes til familierådgiveren.

 

Lokalitet:

Forløbet afholdes typisk i FUK’s lokaler 

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Familierådgiveren fastsætter hyppighed og varighed for støtten. 

 

Tilbagerapportering:

Der udarbejdes skriftlig tilbagerapportering efter hvert samvær jf. skabelon

 

Lovgrundlag:

SL § 71, stk. 3

§ 76

Målgruppe:

Unge mellem 18-22 år , som efter det 18. år fortsat har behov for vejledning og rådgivning om arbejde, uddannelse, fritid m.v.  Hjælpen tilbydes når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

 

Formål:

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

 

Indhold:

Med afsæt i handleplansmålene og i dialog med den unge understøttes personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der gør den unge i stand til, på en konstruktiv måde at håndtere de udfordringer, som de møder alene og i de fællesskaber, de indgår i.

Vi benytter ofte en praktisk tilgang gennem f.eks. spil, naturoplevelser, fælles arrangementer eller sport, mens vi i andre sammenhænge bruger samtale eller undervisning.

 

Lokalitet:

Forløbet afholdes i FUK’s lokaler Aldersrovej 1-3

 

Personale:

Familie- og Ungekonsulent

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Udgangspunktet er op til 9 mdr.

 

Tilbagerapportering:

Efter 3 mdr. leveres status jf. skabelon (herefter hver 6. mdr)

 

Lovgrundlag:

SL §76.2

§ 109.8

Målgruppe:

Alle børn, som ledsager moderen under ophold på kvindekrisecenter

 

Formål: 

Akut krisehjælp, krisebearbejdning og støtte til afklaring 

 

Indhold:

Råd og vejledning ved etablering af et liv uden vold , pædagogiske aktiviteter, samtaler og krisebearbejdning. Hjælpen tilbydes oftest ved inddragelse af moderen.

 

Lokalitet:

Samtalerne afholdes på Kvindekrisecentret eller i FUK’s lokaler 

 

Personale:

Psykolog

 

Visitation: 

Telefonisk kontakt mellem krisecenter og sektionspsykolog. Krisecenter sender henvisningsskema til Funktionspostkassen.

 

Ramme:

Behandling kan variere mellem fire og op til ti timer, afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

 

Tilbagerapportering:

Ingen.

 

Lovgrundlag:

SL §109.5

Projekter

Formål:

Minding the baby er et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og deres barn.

I samarbejdet indgår Sundhedsplejen og Familie- og Ungekontakten. Indsatsen starter i 2.-3. trimester af graviditeten og afsluttes, når barnet er 2 år.

Indsatsens varighed er gennemgående i alle Minding The Baby forløb.

Minding the baby er et evidensbaseret program vi tilbyder i samarbejde med Metodecentret samt Yale University.

 

Målgruppe:

Kommende forældre, der er sårbare i forældrerollen, i en social udsat position. Der kan f.eks. være tale om psykisk sårbare forældre, der selv har oplevet omsorgssvigt. Familier, hvor der er behov for at understøtte udvikling af tryg tilknytning mellem forældre og barn.

 

Formål:

Styrke sund, følelsesmæssig tilknytning mellem forældre og barn. Der arbejdes med særligt fokus på forældrenes refleksive funktion/evne til at mentalisere.

 

Indhold:

Ugentlige besøg af enten Sundhedsplejerske eller Familie- og Ungekonsulent. Der udarbejdes en individuel besøgsplan sammen med den enkelte familie. Der er mulighed for at arbejde langsigtet, igennem barnets første to leveår.

 

Lokalitet:

Primært i familien eget hjem - eller i FUK's lokaler på Aldersrovej 1-3.

 

Personale:

Tværfagligt team bestående af en Familie og Unge konsulent og en Sundhedsplejerske

 

Visitation:

Forløbet bevilges via familierådgiver, som sender henvisning til FUK

 

Ramme:

Fra 2.-3. trimester i graviditeten til barnet er fyldt 2 år.

 

Tilbagerapportering:

Der udarbejdes statusattest efter tre måneder, herefter hvert halve år, som grundlag for opfølgningsmødet

 

Lovgrundlag:

SEL § 52.3.3

Tekst er på vej

 

Tekst er på vej